Projekt »Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah«

se izvaja v sklopu 6. Javnega razpisa za podukrep 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.
Osnovni podatki o projektu:
• Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
• Naziv podukrepa: podukrep M16.2 –Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
• Naziv projekta: Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk – vzorčni model na avtohtonih sortah
Partnerji projekta:
• VP: kmetija BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.
• P1: Kmetijski inštitut Slovenije
• P2: Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja
• P3: Mateja Marc-nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
• P4: VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO
• P5: Andreja Želko, Kmetija Pri Andrejevih
• P6: Ekološka kmetija Pr Matet
• P7: Tjaša Poklar, Augmenta s. p.
• P8: Kmetija Omerzu
• P9: Kmetija Zakotnik

Opis projekta:

Projekt predstavlja sodelovanje med šestimi kmetijami in štirimi pravnimi osebami in sicer na področju ohranjanja starih sort sadnega drevja.
Cilj projekta je razviti model ohranjanja avtohtonih sort (Dolenjska in Gorenjska voščenka, Goriška sevka ter hruška Tepka) in ga preizkusiti na pilotnih kmetijah. Za dosego tega cilja se namerava raziskati, zakaj so te sorte imele tako pomembno vlogo v svojih okoljih skozi zgodovino sadjarstva.
Partnerji se zavedajo dragocene genske dediščine avtohtonih sort in želijo preprečiti njihovo izgubo. Ključni cilji projekta vključujejo izdelavo dokumenta, ki bo zajemal zgodovinski pregled avtohtonih dreves, izvajanje intervjujev in anket med kmeti ter strokovnjaki in za pripravo strokovnih podlag učinkovitih načinov za ohranjanja teh dreves v sodobnem času. Načrtuje se tudi pilotno izvedbo ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves in izdelavo analize izvedljivosti teh ukrepov.

Projekt vključuje aktivnosti za prenos znanja, vključno z izdajo priročnika o ohranjanju avtohtonih sort, ter širjenje rezultatov projekta in znanja v širšo javnost. Partnerji želijo doseči, da lastniki in javnost ponosno gledajo na avtohtone sorte in razumejo njihov pomen v sadjarski dediščini. Prav tako želijo poudariti, za kakšen namen so te sorte najbolj primerne, ter spodbujati njihovo uporabo v kulinaričnih posebnostih in turistični ponudbi.

V okviru projekta bo potekalo ozaveščanje tako pridelovalcev sadja kot tudi kupcev ter bodočih kmetijskih strokovnjakov o pomenu ohranjanja avtohtonih sort zaradi ohranitve genskega materiala, biotske raznovrstnosti živih bitij, izgleda kulturne krajine, ohranjanja kmetovanja na hribovitem svetu ter blaženja klimatskih sprememb. Načrtuje se tudi izbor matičnih dreves na vzorčnih kmetijah, ki jih bodo vestno ohranjali in uporabljali za razmnoževanje. S tem želimo avtohtonim sortam dati prepoznavnost in večjo veljavo.

V sklopu projekta bodo predstavljeni standardi oskrbe dreves in svetovanja glede uporabnosti plodov za svežo porabo ter predelavo v standardizirane izdelke. Projekt vključuje tudi ozaveščanje kmetij o pomenu ohranjanja posebnih dreves ter analizo hranilne vrednosti jabolk.

Cilji projekta:

Splošni cilj projekta je izdelati model ohranjanja avtohtonih sort in ga pilotno preizkusiti na kmetijah.
Specifični cilji so:
• na vzorčnih kmetijah bodo predstavljeni standardi oskrbe dreves in svetovanja glede uporabnosti plodov za svežo porabo in predelavo v različne standardizirane izdelke,
• izvedba pilotnega preizkusa: izbor matičnega drevesa na vsaki kmetiji, katerega bo kmetija še posebej vestno ohranjala in poskrbela za razmnoževanje matičnih dreves,
• prenos strokovnih znanj sadjarjem in širši populaciji preko izdelave priročnika,
• razvoj načrtnega ohranjanja posameznih vrednih dreves (ekskurzija v tujino + pogovor s kmeti – izdelan dokument Analiza izvedljivosti),
• nabor predlogov za marketing in javno prepoznavnost teh posebnih sort (dodana vrednost na kmetiji),
• ozaveščanje kmetij, da imajo posebno drevo in ga s ponosom ohranjajo,
• analiza hranilne vrednosti jabolk,
• izveden večji dogodek za javnost – ozaveščanje o pomenu ohranjanja avtohtonih sort,
• izdelan dokument zgodovinskega pregleda – osnova za ozaveščanje ohranjanja kulturne dediščine jabolk.

Pričakovani rezultati projekta:

• Izdelani dokument zgodovinski pregled avtohtonih dreves.
• Izvedeni pogovori in ankete s člani kmetij in strokovnjaki glede učinkovitih načinov ohranjanja avtohtonih dreves in trženja v današnjem času.
• Pilotna izvedba ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves.
• Izdelana analiza izvedljivosti ukrepov za ohranjanje avtohtonih dreves.
• Izvedene aktivnosti za prenos znanja (5).
• Izdaja priročnika o ohranjanju avtohtonih sort.
• Izvedene aktivnosti za razširjanje rezultatov projekta.

Vrednost projekta 74.993,36 EUR je financirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Republike Slovenije.

Trajanje projekta: 14.12.2023 – 13.12. 2024

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.