Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa.

PARTNERJI:

Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46, 6250 Ilirska Bistrica
Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
Kmetija Jernejevi, Slavinje 13a, 6225 Slavinje
Kmetija Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak
Kmetija Pečar, Prešnica 71, 6240 Kozina
Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja, Jerebova ulica 8, 8330 Metlika

TRAJANJE:

1.12. 2020 – 1.12. 2022

VREDNOST

projekta: 50.275,35 € od tega sofinanciranje v višini 44.996,45 €
PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ukrep M16 – Sodelovanja; 4. Javni razpis za podukrep M16.5 – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

POVZETEK:

Projekt obravnava področje visokodebelnih pašnih sadovnjakov na (manjših) kmetijah. V preteklosti so bili visokodebelni sadovnjaki sestavni del vsake kmetije. Z razvojem intenzivnega sadjarstva so visokodebelni sadovnjaki postali ekonomsko manj zanimivi, posledično se je zmanjšala tudi skrb za njihovo ohranjanje in obnavljanje.
Projektne aktivnosti so tako usmerjene v oživljanje visokodebelnih sadovnjakov, krepitev njihovih različnih funkcij, s poudarkom na pašni funkciji, z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin.
Skladno z navedenim bo za 4 vključene kmetije pripravljen in pilotno izveden Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov na podlagi katerega se bo tudi pilotno zasadilo oziroma obnovilo sadno drevje predvsem na pašnikih. S tem se bo tudi ohranjalo specifične strukture kulturne krajine.

Tematika projekta je skladna z vidika naravovarstvenih in okoljskih vsebin in sicer:

  • naravovarstvene vsebine vključujejo vsebine za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • okoljske vsebine vključujejo aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Dodatno projekt prispeva tudi k ponovni vzpostavitvi kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih, saj bodo aktivnosti (predvsem v okviru ene kmetije) namenjene oživljanju sadovnjakov, ki so bili opuščeni in se niso ustrezno vzdrževali in obnavljali.

GLAVNI CILJ

projekta je pripraviti Načrt vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije ter jih na teh 4 kmetijah tudi pilotno izvesti.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI:

  • Izdelani Načrti vzpostavitve visokodebelnih pašnih sadovnjakov za 4 kmetije.
  • Izvedena usposabljanja in demonstracije.
  • Izdaja priročnika z navodili za vzpostavitev in vzdrževanje visokodebelnega pašnega sadovnjaka.
  • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije) s predlogom za pripravljalce strokovnih podlag in programov.
  • Razširjanje rezultatov projekta.

Doseženi rezultati

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).